Powiat

Szansa na uzyskanie dofinansowania

10-05-2017 | drukuj |
Ilustracja do informacji: Szansa na uzyskanie dofinansowania
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zachęca do wzięcia udziału w konkursie na dofinansowanie projektów wspierających osoby bez pracy.
W dniu 31 marca br. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłosił konkurs nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17, w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Założeniem konkursu jest wyłonienie wniosków o dofinansowanie projektów, których realizacja przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.
 
TERMIN NABORU PROJEKTÓW: MAJ 2017 R.
 
Projekty mają przyczynić się do znalezienia pracy przez osoby niepracujące, ale niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne, które mają 30 lat lub więcej. Pomoc udzielana będzie Lubuszanom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobietom, osobom po 50 roku życia, osobom z niepełnosprawnościami, osobom o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnym.
W konkursie o dofinansowanie mogą ubiegać się:
- jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
- organizacje pozarządowe,
- przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie
   przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
- osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
- instytucje rynku pracy,
- instytucje otoczenia biznesu,
- podmioty ekonomii społecznej.
Formy pomocy możliwe do zrealizowania w projektach to m.in.:
- doradztwo zawodowe, nauka aktywnego poszukiwania pracy,
- szkolenia i kursy, które pozwolą na zmianę lub podwyższenie kompetencji lub kwalifikacji potrzebnych
   na rynku pracy,
- staże i praktyki zawodowe,
- pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu
  zamieszkania,
- niwelowanie barier, na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zdobyciu i utrzymaniu
  zatrudnienia, np. poprzez doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
- pośrednictwo pracy.
 
Udział w projektach jest bezpłatny, dodatkowo uczestnicy mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, staże i praktyki, stypendia szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem czy inna osobą zależną. Wszelka pomoc udzielana w projektach będzie dostosowana do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. Realizatorzy projektów w razie potrzeby zastosują wszelkie niezbędne usprawnienia, na które mogą otrzymać dodatkową pulę pieniędzy.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w konkursie wynosi 7 500 000 mln zł, w tym wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego to 6 375 000 zł. Wnioskodawcy zobowiązani są do wniesienia 5% wkładu własnego.
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich, którzy mają pomysły, jak wspomóc osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy, jak zmotywować je do działania i poprawić ich sytuację zawodową i osobistą, a dzięki temu wpłynąć również na rozwój regionu.
Szczegóły na temat naboru wniosków wnioskodawcy znajdą na stronie WUP: http://wupzielonagora.praca.gov.pl/ oraz w Punkcie Informacyjnym EFS mieszczącym się w WUP:
ul. Wyspiańskiego 15, pok. 311, tel. 68 456 56 04.
 
Dzis jest: Imieniny:
Środa, 23 Sierpień 2017 Filipa i Apolinarego
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Zobacz również

Kalendarium

  • Baner: Komenda Powiatowa Policji
  • Baner: Panstwowa Straz Pozarna
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim
  • Baner: PUP
  • Baner: Lubuskie
  • Baner: mamografia.pl
  • Baner: Zgaś Ryzyko
Znajdujesz się na stronie: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
Baner: Krosno Odrzańskie - most na OdrzeBaner: Krosno Odrzańskie - kościół św. AndrzejaBaner: Rzepak - gdzieś w powiecieBaner: Gubin - Wyspa TeatralnaBaner: Gubin - kościół pw. Trójcy Świętej