Strona głównaAktualnościJesteś w dziale:

Aktualności

PINB - zmiana godzin pracy

„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”

Ilustracja do informacji: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”
Informacja o zadaniach realizowanych przez Powiat Krośnieński w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”
Powiat Krośnieński, przy współpracy z Gminą Krosno Odrzańskie oraz Nadleśnictwem Bytnica realizuje zadanie pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F na odcinku Krosno Odrzańskie – Łochowice w km 1+100 – 2+675”.
Zadanie w 50 % dofinansowane ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”.
 

Załączniki

Poszukiwany właściciel!

Ilustracja do informacji: Poszukiwany właściciel!
W załączeniu wykaz samochodów, których właściciele są poszukiwani.

Załączniki

USŁUGI TURYSTYCZNE

Ilustracja do informacji: USŁUGI TURYSTYCZNE

Już niebawem rozpocznie się okres wyjazdów wakacyjnych. Wiele osób skorzysta z oferty biur turystycznych za pośrednictwem Internetu. Jest to umowa z kategorii zawieranych na odległość i wielu konsumentów jest pewnych iż zgodnie z zapisami ustawy o prawach konsumenta można odstąpić od niej w ciągu 14 dni kalendarzowych. Otóż nie! Przepisy wyższej cytowanej ustawy stanowią,
że konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od imprezy turystycznej zakupionej przez Internet, jeśli został oznaczony czas trwania tej usługi. Dla przykładu kupiliśmy tygodniowe wczasy
na urokliwej tropikalnej wyspie, ale zmieniliśmy zdanie i chcemy wypocząć na polskim wybrzeżu Bałtyku, to nie możemy odstąpić od umowy pomimo zakupu wczasów przez Internet. Są jednak sytuacje kiedy możemy bez ponoszenia kary umownej odstąpić od umowy. W pierwszy przypadku, gdy biuro podwyższy cenę imprezy turystycznej, konsument nie ma obowiązku przyjęcia zaproponowanej zmiany i może zrezygnować z udziału w niej. W drugim przypadku jeżeli przed rozpoczęciem imprezy turystycznej organizator zmienia warunki umowy np. warunki zakwaterowania, termin wyjazdu, konsument ma dwie możliwości albo zgodzi się na nowe warunki albo zrezygnuje z wycieczki
ze zwrotem wniesionych przez siebie kosztów. Rodzi się zatem pytanie czy można reklamować imprezę turystyczną? Oczywiście tak! Konsument może formułować swoje zastrzeżenia co do jakości wykonywanej usługi. Przykładowo: inny niż oferowany środek transportu, zmiana trasy jeżeli powoduje zmniejszenie atrakcyjności wycieczki, hotel lub pokój odbiegający standardem od opisu zawartego
w ofercie oraz wyżywienie. Gdy konsument stwierdzi podstawę do reklamacji powinien niezwłocznie powiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki w formie pisemnej. Niezależnie
od zawiadomienia złożonego w trakcie trwania imprezy bezwzględnie należy w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej złożyć u organizatora reklamację, a korespondencję wysłać
za potwierdzeniem odbioru. Jeżeli organizator turystyki nie ustosunkuje się do reklamacji na piśmie,
w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną. W przypadku odmowy uznania reklamacji wymagane jest też szczegółowe uzasadnienie. Przekroczenie 30 dni ma negatywne konsekwencje dla organizatora i jest swego rodzaju sankcją, która zmusza przedsiębiorcę do rozpatrzenia wniesionej reklamacji bez zbędnej zwłoki. Tylko trzy przypadki powodują wyłączenie odpowiedzialności organizatora imprezy turystycznej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Są to okoliczności spowodowane: działaniem lub zaniechaniem konsumenta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć oraz działania siły wyższej. Wyłączenie odpowiedzialności nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia pomocy poszkodowanemu konsumentowi w czasie trwania imprezy turystycznej.

 

Tomasz Kucharski

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

w Krośnie Odrzańskim  

 

XV Sesja

Ilustracja do informacji: XV Sesja
Zapraszamy na XV sesję Rady Powiatu Krośnieńskiego V kadencji, która odbędzie się dnia 23 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B (sala nr 306, III piętro).

 
Proponowany porządek obrad:

 
1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie międzysesyjnym.

4.       Interpelacje i zapytania radnych.

5.       Odpowiedzi na pytania i interpelacje.

6.       Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za rok 2015, sprawozdań finansowych oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

a.       omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za rok 2015, sprawozdań finansowych oraz informacji o stanie mienia komunalnego,

b.       przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wykonania budżetu powiatu za rok 2015,

c.       przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu,

d.       przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

e.       dyskusja.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krośnieńskiego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2015 rok.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na 2016 r.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krosno Odrzańskie
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul. Słowackiego, Metalowców, Kościuszki w Krośnie Odrzańskim” – Etap I – odcinki ulic: Sienkiewicza oraz Baczyńskiego w 2016 roku.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Krośnieńskiego na lata 2016-2020.

12.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/103/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i stypendiów za osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród, stypendiów i wyróżnień dla zawodników i trenerów wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie kultury fizycznej oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

15.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie 50% obniżki czynszu na okres od 01 lipca 2016 r. do 31 października 2016 r. za najem lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się
w budynku mieszkalnym w Brzeźnicy przy ul. Klonowej 1 gmina Dąbie.

16.   Wnioski i oświadczenia radnych.

17.   Sprawy różne.

18.   Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady.

19.   Zamknięcie obrad.
 

Piknik rodzinny

Ilustracja do informacji: Piknik rodzinny
PIKNIK RODZINNY 2016
 
Już po raz trzeci, w Gubinie odbył się Piknik Rodzinny. Jest to wspólna inicjatywa dwóch powiatowych placówek opiekuńczo - wychowawczych: Powiatowego Domu Dziecka w Gubinie i Powiatowego Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim.W trakcie Pikniku dzieci miały możliwość zaprezentować swoje talenty: odbyły się występy wokalne i taneczne naszych wychowanków. W tym roku również wychowawcy przygotowali swój układ taneczny!Przez cały dzień do dyspozycji dzieci były przygotowane liczne atrakcje: malowanie twarzy, konkursy sportowe, loteria fantowa, gry i zabawy z liną oraz słodkie wypieki przygotowane przez wychowawców!
Jednocześnie, dzięki uprzejmości WOPR z Gubina, dzieci mogły popływać po Nysie łodzią ratunkową. Jak co roku, pokaz sprzętu przygotowali funkcjonariusze Straży Pożarnej oraz Policji.
Stałym gościem każdego Pikniku jest również grupa paramilitarna, która przygotowuje pokaz replik broni oraz sprzętu wojskowego. Część replik dzieci mogły wypróbować osobiście!
W tym roku ponownie w przygotowaniach do Pikniku pomagał Zakład Karny w Wałowicach. Panowie zapanowali nad grillem – kiełbaski wyszły przepyszne! Podopieczni ZK przygotowali również pamiątkowe medale dla każdego uczestnika Pikniku.Na zakończenie każde dziecko otrzymało dyplom oraz drobne upominki przygotowane przez wychowawców!
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć 4

"ELKI" po kontrolą

Ilustracja do informacji: "ELKI" po kontrolą

"ELKI" po kontrolą

Policjanci z krośnieńskiej komendy wspólnie z pracownikiem Starostwa Powiatowego kontrolowali pojazdy przeznaczone do nauki jazdy sprawdzając m.in. ważność uprawnień instruktora do prowadzenia szkolenia, stan techniczny pojazdu oraz niezbędną w tym zakresie dokumentację. Odnotowano drobne uchybienia.
(żródło: KPP Krosno Odrzańskie)

 
więcej informacji na stronie Komenty powiatowej Policji w Krosnie Odrzańskim:
http://www.krosno.lubuska.policja.gov.pl/go3/serwis-informacyjny/aktualnosci/16872,Elki-pod-kontrola.html
 

Zmiana organizacji ruchu

Ilustracja do informacji: Zmiana organizacji ruchu

Uwaga Kierowcy!!!

Niebawem Rybobranie 2016 a wraz z nim zmiany w organizacji ruchu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzień Dziecka

Ilustracja do informacji: Dzień Dziecka
Dziś dzień wyjątkowy, bo to najmłodszych święto. Wszystkim dzieciom życzymy wielu powodów do radości i uśmiechu.
 
 

XIV SESJA

Ilustracja do informacji: XIV SESJA
Zapraszamy na XIV sesję Rady Powiatu Krośnieńskiego V kadencji, która odbędzie się dnia 3 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B (sala nr 306, III piętro).
 
Proponowany porządek obrad:
1.       Otwarcie.
 
2.       Przyjęcie porządku obrad.
 
3.       Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie międzysesyjnym.
 
4.       Interpelacje i zapytania radnych.
 
5.       Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
 
6.       Informacja z realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej za 2015 rok.
 
7.       Informacja o funkcjonowaniu opieki szpitalnej na terenie Powiatu Krośnieńskiego.
 
8.       Informacja o realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia za 2015 rok.
 
9.       Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiatu Krośnieńskiego za 2015 rok.
 
10.   Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej wraz z rekomendacjami.
 
11.   Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oznaczonych działkami nr 159/5, 159/6 położonych w obrębie Wężyska gm. Krosno Odrzańskie.
 
12.   Wnioski i oświadczenia radnych.
 
13.   Sprawy różne.
 
14.   Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady.
 
15.   Zamknięcie obrad.
 
1 2 3 4 5 6 ... 68
Dzis jest: Imieniny:
Piątek, 17 Listopad 2017 Grzegorza i Salomei
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Zobacz również

Kalendarium

  • Baner: Komenda Powiatowa Policji
  • Baner: Panstwowa Straz Pozarna
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim
  • Baner: PUP
  • Baner: Lubuskie
  • Baner: mamografia.pl
  • Baner: Zgaś Ryzyko
Znajdujesz się na stronie: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
Baner: Krosno Odrzańskie - most na OdrzeBaner: Krosno Odrzańskie - kościół św. AndrzejaBaner: Rzepak - gdzieś w powiecieBaner: Gubin - Wyspa TeatralnaBaner: Gubin - kościół pw. Trójcy Świętej