Logo Google
A- A+

Deklaracja dostępności Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim

21.09.2020
Dodano przez: pstefanicki
Udostępnij
Polub
Wyślij za pomocą e-mail
Deklaracja dostępności Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim
Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim.
 • Data publikacji strony internetowej: 2017-10-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-01
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
– zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej),
– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie posiadają napisów dla osób głuchych,
– zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie zawierają tekstów alternatywy.
 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wioletta Pobiedzińska.
 • E-mail: w.pobiedzinska@powiatkrosnienski.pl
 • Telefon: 683830210
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Starosta Krośnieński, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie
Starosta Krośnieński oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 10B
66-600 Krosno Odrzańskie
 
Biuro Obsługi Interesanta oraz Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg znajdują się na parterze budynku. W przypadku pozostałych wydziałów obsługa mieszkańców odbywa się na parterze budynku, po wcześniejszym umówieniu wizyty. Pracownicy merytoryczni schodzą do interesantów na parter budynku, gdzie wyznaczone są miejsca obsługi spraw.Przy wejściu do budynku zamontowana jest platforma schodowa umożliwiająca transport osób niepełnosprawnych na parter budynku. 

 

Delegatura Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin

 

Jedno wejście do budynku prowadzi bezpośrednio do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg oraz Biura Obsługi Interesanta, które znajdują się parterze budynku.

Drugie wejście do budynku dotyczy Wydziałów Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami oraz Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Obsługa mieszkańców odbywa się na parterze po wcześniejszym, umówieniu wizyty. Pracownicy merytoryczni schodzą do interesantów na parter budynku, gdzie wyznaczone są miejsca obsługi spraw.

 
Aplikacje mobilne
Facebook Youtube rss Biuletyn informacji publicznej
Profil zaufany
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.