Logo Google
A- A+

Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

06.02.2013
Dodano przez: sputnik
Udostępnij
Polub
Wyślij za pomocą e-mail

Kierownik referatu

Kierownik: Wojciech Niezbecki
Pokój: 209
Telefon: 68 383 0245
E-mail: w.niezbecki@powiatkrosnienski.pl
 

Zadania referatu

 1. prowadzenie i koordynacja  akcji kurierskiej w Powiecie;
 2. organizacja doręczeń kart powołania do odbycia ćwiczeń  wojskowych;
 3. realizacja zadań Powiatu w zakresie obrony cywilnej;
 4. obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania  Kryzysowego;
 5. organizacja  Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 6. ustalanie procedur reagowania kryzysowego;
 7. opracowanie i realizacja  Powiatowego  Planu Obrony Cywilnej; 
 8. prowadzenie spraw wynikających z wykonywania przez Starostę zadań
  w zakresie utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
 9. koordynacja działań jednostek organizacyjnych w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym
  i innym nadzwyczajnym zagrożeniom, a także w zakresie zwalczania i usuwania ich skutków;
 10. przygotowywanie projektu planu operacyjnego ochrony Powiatu przed powodzią, składanie wniosków do Starosty o ogłoszenie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
 11. analizowanie i prognozowanie lokalnych zagrożeń;
 12. współpraca z Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego;
 13. opracowywanie i aktualizowanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 14. organizowanie, planowanie pracy i obsługa posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa
  i Porządku;
 15. prowadzenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Magazynu Obrony Cywilnej;
 16. opracowywanie i aktualizowanie Powiatowego Planu Zarządzania  Kryzysowego;
 17. zapewnienie Staroście łączności bezprzewodowej;
 18. aktualizowanie komputerowej bazy danych sil i środków Powiatu – „ARCUS”;
 19. koordynowanie wykonywania przez komórki organizacyjne Starostwa zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz nadzór nad ich realizacją;
 20. współdziałanie w realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego przypisanych Staroście z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Starostwa,;
 21. wykonywanie niezbędnych opracowań i realizacja czynności mających na celu przygotowanie Referatu do działań w stanie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
 22. realizowanie określonych zadań wynikających w szczególności z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
  i w czasie wojny oraz z innych dokumentów w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
 23. wydawanie postanowień w zakresie zastosowania przymusu bezpośredniego – doprowadzenie przez Policję do jednostki wojskowej żołnierza – rezerwisty;
 24. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem osób od obowiązku obrony z urzędu lub na wniosek;
 25. prowadzenie spraw w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, wydawanie orzeczeń o zdolności do służby wojskowej;
 26. udzielanie zezwoleń na zbiórki publiczne na terenie Powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę;
 27. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem  przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
 28. wydawanie zezwoleń na przewóz osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych
  do najbliższego szpitala mającego prosektorium w celu ustalenia przyczyny zgonu;
 29. wykonywanie zadań związanych z rejestracją i nadzorem nad stowarzyszeniami innymi
  niż stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 30. występowanie z wnioskiem do sądu o ustanowienie kuratora ds. stowarzyszenia;
 31. występowanie z wnioskiem do sądu z wnioskiem o udzielenia upomnienia władzom stowarzyszenia, rozwiązania stowarzyszenia lub uchylenia uchwał niezgodnych z prawem lub naruszenia postanowienia statutu stowarzyszenia;
 32. wydawanie zaświadczeń o zarejestrowaniu stowarzyszenia;
 33. występowanie do sądu o zakazanie założenia stowarzyszenia;
 34. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń;
 35. wydawanie decyzji o sprowadzaniu zwłok i prochów z zagranicy na teren  Powiatu;
 36. prowadzenie i bieżąca aktualizacja ksiąg inwentarzowych pozostałych środków trwałych
  i wyposażenia Starostwa, prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej pozostałych środków trwałych;
 37. prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami  oznakowań środków trwałych i pozostałych  środków trwałych Starostwa;
 38. prowadzenie archiwum zakładowego oraz archiwum akt osobowych SPZOZ Szpital Powiatu Krośnieńskiego;
 39. prowadzenie spraw z zakresu rzeczy znalezionych;
 40. prowadzenie spraw z zakresu niepodjętych depozytów oraz magazynu niepodjętych depozytów;
 41. prowadzenie spraw w zakresie usuwania i przechowywania statków i innych obiektów pływających;
 42. realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie informacji niejawnych, w tym w szczególności:
 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 2. realizacja zadań pełnomocnika ochrony informacji niejawnych przy pomocy wewnętrznej formy organizacyjnej pionu ochrony,
 3. prowadzenie i obsługa kancelarii materiałów niejawnych,
 4. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
 5. archiwizacja dokumentacji niejawnej,
 6. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 7. kontrola przestrzegania właściwego oznakowania dokumentacji w kancelarii materiałów niejawnych,
 8. opracowanie instrukcji ochrony informacji niejawnych,
 9. prowadzenie postępowań sprawdzających w stosunku do osób, które będą miały dostęp
  do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą  „poufne”,
 10. prowadzenie zadań z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony informacji niejawnych,
 11. ochrona systemów sieci teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne,
 12. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
  o ochronie tych informacji w Starostwie Powiatowym,
 13. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,
 14. opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”,
 15. przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających, prowadzonych w odniesieniu do osób  ubiegających się o stanowisko lub zlecenie pracy, z którymi łączy się dostęp
  do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,
 16. prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych
  do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
 17. w razie konieczności współdziałanie w trakcie postępowania sprawdzającego oraz w trakcie kontroli z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 1. wykonywanie poleceń Starosty w zakresie:
  1. zatwierdzania programów działania służb, inspekcji i straży,
  2. uzgadniania wspólnego działania tych jednostek na obszarze Powiatu,
  3. w sytuacjach szczególnych kierowanie wspólnymi działaniami tych jednostek;
 2. przygotowywanie projektów poleceń Starosty w stosunku do  służb, inspekcji
  i straży;
 3. ewidencjonowanie wydanych poleceń i kontrola ich realizacji;
 4. nadzór i koordynacja spraw związanych z ochroną danych osobowych w Starostwie, w tym wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
Facebook Youtube rss Biuletyn informacji publicznej
Profil zaufany
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.