Logo Google
A- A+ Zmień kontrast

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych

print
Pobierz PDF
06.02.2013
Dodano przez: sputnik
Udostępnij
Polub
Wyślij za pomocą e-mail

Naczelnik wydziału

Naczelnik wydziału: Paulina Adułło-Mucha
Telefon: 68 383 0242
Pokój: 104
E-mail: p.adullo-mucha@powiatkrosnienski.pl
 
Z-ca naczelnika wydziału: Magda Tarłowska
Telefon: 68 383 0217
Pokój: 105
E-mail: m.tarlowska@powiatkrosnienski.pl
 

Zadania wydziału

 1. opracowywanie planów inwestycyjnych, w tym:
  1. przygotowywanie materiałów do projektu budżetu w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych,
  2. opracowywanie kart zadań inwestycyjnych do projektu budżetu,
  3. przyjmowanie, analizowanie i opiniowanie wniosków dotyczących remontów
   i inwestycji w jednostkach organizacyjnych;
 2. prowadzenie spraw z zakresu opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz na wykonawstwo robót budowlanych;
 3. prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji powiatowych, w tym:
 1. przygotowywanie umów dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych
  i remontowych  z uwzględnieniem szczegółowej analizy dokumentacji projektowej
  i kosztorysowej,
 2. przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń na budowę,
 3. zapewnienie nadzoru inwestycyjnego,
 4. przekazywanie placu budowy dla wykonawców robót inwestycyjnych lub remontowych,
 5. koordynacja wykonawstwa robót w zakresie ich zgodności z harmonogramem finansowo – rzeczowym,
 6. zgłaszanie, zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych
  i remontowych właściwym organom,
 7. nadzór w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań inwestycyjnych lub remontowych,
 8. organizowanie i uczestnictwo w odbiorach oddawanych do użytku obiektów budowlanych zrealizowanych w procesie inwestycyjnym oraz robót remontowych,
 9. przeglądy gwarancyjne, rozliczanie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy;
 1. opracowywanie sprawozdań i analiz z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego;
 2. rozliczanie kosztów realizowanych zadań obejmujących:
  1. zadania inwestycyjne i remontowe realizowane z własnych środków finansowych,
  2. zadania inwestycyjne i remontowe realizowane jako zadania wspólne z innymi podmiotami,
  3. przekazywanie na majątek użytkownika zrealizowanego zadania;
 3. sprawozdawczość i rozliczanie środków pomocowych otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych;
 4. przygotowywanie materiałów dotyczących realizowanych procesów inwestycyjnych
  i remontowych na potrzeby organów samorządu oraz udział w posiedzeniach komisji Rady Powiatu poświęconych zadaniom inwestycyjno – remontowym;
 5. nadzór nad realizacją zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowych;
 6. realizacja zadań z zakresu integracji europejskiej, w tym:
  1. realizacja działań informacyjnych kierowanych do społeczności lokalnych,
  2. identyfikowanie problemów dotyczących lokalnych społeczności,
  3. organizowanie szkoleń o tematyce dotyczącej Unii Europejskiej;
 7. inicjowanie i koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy europejskich;
 8. opracowywanie wniosków w celu pozyskiwania funduszy ze środków Unii Europejskiej
  i innych źródeł na realizację projektów społecznych i inwestycyjnych;
 9. dokonywanie analiz potrzeb Powiatu z punktu widzenia możliwości ich sfinansowania
  ze środków europejskich i innych programów;
 10. stały monitoring funduszy unijnych i pozabudżetowych;
 11. tworzenie bazy danych dotyczącej rodzaju programów, ich kryteriów i procedur w zakresie możliwości wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych Powiatu środkami zewnętrznymi, poszukiwanie źródeł finansowania projektów;
 12. współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi w zakresie koordynacji prac związanych z przygotowywaniem projektów wniosków współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i funduszy unijnych;
 13. współpraca  z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, podmiotami gospodarczymi
  i innymi instytucjami w realizacji wspólnych projektów;
 14. inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z powiatami, gminami i innymi organizacjami społecznymi
  i gospodarczymi z krajów Unii Europejskiej w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć społecznych i inwestycyjnych;
 15. organizowanie szkoleń skierowanych do podmiotów zewnętrznych jak pracowników Starostwa
  i jednostek organizacyjnych w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich;
 16. inicjowanie i koordynacja opracowywania założeń i projektów programów społeczno – gospodarczych, w tym m.in.: Strategii Rozwoju Powiatu, programów rozwoju lokalnego;
 17. kreowanie inicjatyw gospodarczych i rozwoju gospodarczego;
 18. realizacja zadań w zakresie promocji Powiatu, w tym:
  1. opracowywanie informacji o sytuacji społeczno – gospodarczej Powiatu,
  2. inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć promocyjnych Powiatu oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi podmiotami,
  3. uczestnictwo w zagranicznych i krajowych imprezach wystawienniczych, targowych
   i misjach gospodarczych,
  4. inicjowanie i koordynacja działalności w zakresie publikacji i wydawnictw promocyjnych,
  5. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz z wydawnictwami lokalnymi
   w zakresie rozwoju i promocji Powiatu,
  6. prowadzenie spraw z zakresu współpracy z mediami i obsługi prasowej;
  7. organizacja spotkań i uroczystości o charakterze powiatowym,
  8. prowadzenie działalności informacyjnej, doradczej i szkoleniowej oraz doskonalenie systemu informacji gospodarczej,
  9. dokumentowanie wydarzeń,
  10. opracowywanie i wydawanie własnych materiałów promocyjnych i informacyjnych: folderów, informatorów, raportów, biuletynów, itp. ,
  11. prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej Powiatu,
  12. upowszechnianie informacji o zrealizowanych projektach w mediach, internecie, prasie,
  13. promocja gospodarcza i współpraca z sektorem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
  14. przygotowywanie ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie możliwości inwestowania na terenie Powiatu oraz promowanie ich w kraju i za granicą;
 19. prowadzenie spraw związanych z przystąpieniem Powiatu do stowarzyszeń, związków
  i porozumień powiatów oraz spraw związanych z przystąpieniem do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych, narodowych i regionalnych oraz wystąpieniem z ich struktur;
 20. prowadzenie spraw z zakresu współpracy zagranicznej;
 21. prowadzenie spraw z zakresu promocji i ochrony zdrowia, w tym:
  1. nadzór właścicielski nad podległymi jednostkami ochrony zdrowia, w tym także podmiotami prowadzonymi w innych formach określonych w ustawie o działalności leczniczej,
  2. prowadzenie działań promocyjnych w zakresie ochrony zdrowia,
  3. informowanie mieszkańców powiatu o dostępności do poszczególnych usług medycznych w powiecie, 
  4. rozpoznawanie problemów zdrowotnych mieszkańców Powiatu,
  5. opracowywanie  i realizacja oraz ocena  efektów programów polityki zdrowotnej wynikających 
   z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Powiatu – po konsultacji
   z właściwymi organami i instytucjami,
  6. opracowywanie informacji o realizowanych na terenie Powiatu programach polityki zdrowotnej,
  7. inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej
   w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie Powiatu,
  8. pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie
   i na rzecz ochrony zdrowia,
  9. podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych,
  10. realizacja zadań wynikających z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
   i chorób zakaźnych u ludzi,
  11. współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz samorządami zawodowymi pracowników służby zdrowia,
  12. przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie Powiatu programach polityki zdrowotnej,
  13. inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie Powiatu,
  14. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem szpitalnej oraz podstawowej opieki zdrowotnej,
  15. opracowywanie, aktualizowanie i kontrola realizacji planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na terenie powiatu.
 22. nadzór nad realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy;
 23. prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i promocji zatrudnienia, w tym: inicjowanie przedsięwzięć mających na celu aktywizację lokalnego rynku pracy, przygotowywanie analiz, sprawozdań i ocen;
 24. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne;
 25. nadzór nad realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki społecznej,
  a wykonywanych przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Integracja”;
 26. prowadzenie spraw z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystki, w tym:
  1. tworzenie powiatowej bazy dla rozwoju sportu, turystyki i rekreacji,
  2. inicjowanie i współorganizowanie działań  w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i turystyki,
  3. zapewnienie rozwoju i wsparcie twórczości artystycznej młodzieży i dorosłych, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego, w tym współdziałanie w organizacji świątecznych imprez i uroczystości, 
  4. opracowanie i realizacja powiatowych kalendarzy: imprez kulturalnych, imprez sportowych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych oraz nadzór nad ich realizacją,
  5.  organizacja międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego,
  6. wspieranie i promowanie kultury fizycznej, rekreacji na terenie Powiatu, 
  7. sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań w zakresie kultury, kultury fizycznej
   i turystyki o charakterze ponadgminnym, zlecanych na zewnątrz,
  8. realizacja zadań z zakresu opieki nad zabytkami i ochrony dóbr kultury, w tym ustanawianie społecznych opiekunów zabytków na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  9. opracowywanie zasad przyznawania dotacji z budżetu Powiatu na prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru i realizacja zadań w tym zakresie,
  10. współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie remontów i modernizacji obiektów zabytkowych;
  11. prowadzenia spraw z zakresu tworzenia, likwidacji, reorganizacji i przekształceń instytucji kultury i jednostek organizacyjnych działających w obszarze turystyki i kultury fizycznej,
  12. prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych działających w ramach jednej dyscypliny lub dziedziny sportu mających siedzibę na terenie Powiatu,
  13. prowadzenie własnych instytucji kultury w tym biblioteki powiatowej;
 27. prowadzenie spraw z zakresu przyznawania stypendiów, nagród sportowych i kulturalnych;
 28. prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach 
  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ze szczególnym uwzględnieniem zlecania zadań publicznych, w tym prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji dla organizacji pożytku publicznego;
 29. przygotowywanie i realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 30. obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 31. poszukiwanie partnerów do realizacji projektów społecznych mających na celu
  w szczególności pobudzenie aktywności społecznej i gospodarczej, ograniczenie bezrobocia, ochronę zdrowia;
 32. gromadzenie i przechowywanie aktualnych statutów, regulaminów i innej dokumentacji organizacyjnej dotyczącej jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez wydział;
 33. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej
  w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, w tym m.in. poprzez nadzór nad wprowadzeniem przez kierowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych systemu kontroli zarządczej.
 
 
print
Facebook Youtube Google plus rss Biuletyn informacji publicznej
Profil zaufany
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.
Ok