Logo Google
A- A+

Deklaracja dostępności Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim

21.09.2020
Dodano przez: pstefanicki
Udostępnij
Polub
Wyślij za pomocą e-mail
Deklaracja dostępności Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim
 
Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim.
 • Data publikacji strony internetowej: 2017-10-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-01
Status pod względem zgodności z ustawą
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • zamieszczone pliki pdf, doc itp. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać treść plików bezpośrednio w serwisie. Odrębna kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
 • zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej),
 • zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 23.09.2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa.
 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 
Skróty Klawiaturowe
Na tej stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wioletta Pobiedzińska.
 • E-mail: w.pobiedzinska@powiatkrosnienski.pl
 • Telefon: 68 378 88 88 wew. 210
Zgłaszając uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu podaj:
 • Swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • Dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • Opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązanie byłoby dla Ciebie najwygodniejszy.
 
Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
 
Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 10B
66-600 Krosno Odrzańskie
 • Wszystkie sprawy załatwiane są na parterze budynku, po wcześniejszym umówieniu wizyty. Pracownicy merytoryczni schodzą do interesantów na parter budynku, gdzie wyznaczone są miejsca obsługi spraw.
W budynku Starostwa znajdują się następujące wydziały:
 • Biuro Obsługi Interesanta oraz  wyznaczone miejsca do obsługi spraw,
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 • Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg,
 • Starosta Krośnieński,
 • Wicestarosta,
 • Skarbnik Powiatu,
 • Sekretarz Powiatu,
 • Wydział Organizacyjny, Referat ds. obsługi Rady i Zarządu Powiatu oraz Spraw Technicznych,
 • Wydział Finansowy,
 • Wydział Inwestycji i Rozwoju,
 • Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich,
 • Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
 • Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami.
 • Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia, Jedno do Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, drugie do Powiatowego Urzędu Pracy. Wejścia są z poziomu gruntu.
 • Przy drzwiach do Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim znajduje się dzwonek.
 • Przy wejściu do budynku zamontowana jest platforma schodowa umożliwiająca transport osób niepełnosprawnych na parter budynku.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest parter. W budynku nie ma windy.
 • Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.
 • Biuro Obsługi Interesanta i Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg wyposażone są w przenośne pętle indukcyjne.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.
 • Budynek jest wyposażony w urządzenie  nadawcze wraz z głośnikiem YourWay Box.
Delegatura Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin
 • W budynku Delegatury Starostwa znajdują się następujące wydziały:
 • Biuro Obsługi Interesanta,
 • Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg,
 • Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 • Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Znajduje się ono przy wejściu do Filii Powiatowego Urzędu Pracy.
 • Do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg oraz Biura Obsługi Interesanta prowadzi wejście z poziomu gruntu. Jest ono dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Do wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa i Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami prowadzą dwa wejścia. Wejście od ul. Obrońców Pokoju jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami: wąskie drzwi za którymi znajdują się schody. Wejście od Alei Łużyckiej jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ciężko otwierające się drzwi , próg ok 5 cm.
 • Korytarz i miejsce obsługi na parterze są dostępne. Obsługa spraw odbywa się na parterze po wcześniejszym umówieniu wizyty.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dostępna jest Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze.
 • Biuro Obsługi Interesanta i Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg wyposażone są w przenośne pętle indukcyjne.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.
 • Budynek jest wyposażony w urządzenie  nadawcze wraz z głośnikiem Your Way Box.
Informacje dodatkowe i inne oświadczenia
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim oraz Delegatury Starostwa w Gubinie. Zapewniamy wodę dla zwierzaka. Zasady wejścia na teren Starostwa w towarzystwie psa asystującego znajdują się w krótkiej instrukcji.
 
Język migowy w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim
 
 • Tłumacz języka migowego dostępny na życzenie interesanta za pomocą mobilnej platformy tłumacza migowego w wyznaczonym miejscu obsługi.
 • Starostwo jest zobligowane do zapewnienia osobom niesłyszącym tłumacza języka migowego. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się – przy załatwianiu spraw w tut. urzędzie – mogą korzystać ze środków wspierających komunikację tj.: 
· poczty elektronicznej – sekretariat@powiatkrosnienski.pl
· faksu – numer 68 3830236
 
Osoba, która przy załatwianiu sprawy w tut. urzędzie, chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN – zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się – zobowiązana jest zgłosić ten fakt – w formie pisemnej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Wniosek o zapewnienie dostępności.
Zgłoszenie należy przesłać:
 
· faksem na numer: 68 383 0236 · w wersji elektronicznej na adres e-mailowy: sekretariat@powiatkrosnienski.pl
 
W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszonego świadczenia w podanym terminie, Starosta Krośnieński zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.
 

Aplikacje mobilne

Facebook Youtube rss Biuletyn informacji publicznej
Profil zaufany
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.