Logo Google
A- A+

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

06.02.2013
Dodano przez: sputnik
Udostępnij
Polub
Wyślij za pomocą e-mail

Naczelnik wydziału

Naczelnik: Paweł Nowakowski
Telefon: 68 383 0233 (Krosno Odrzańskie)
68 455 8288 (Gubin)
Pokój: 205 Krosno Odrzańskie / 313 Gubin
 

Zadania wydziału

w szczególności:
 1. wydawanie decyzji zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwolenia na budowę;
 2. prowadzenie rejestru wniosków  o pozwolenie na budowę i  rozbiórkę;
 3. prowadzenie rejestrów decyzji  o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę;
 4. wydawanie pozwoleń na rozbiórkę budynków;
 5. wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz prowadzenie rejestru wniosków o wydanie takich decyzji;
 6. prowadzenie rejestru decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
 7. wydawanie zaświadczeń o zakończeniu budowy do 11 lipca 2003 r. niezbędnych do ujawnienia budynków w księgach wieczystych;
 8. przyjmowanie zgłoszeń na wykonywanie robót budowlanych i budowy obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę;
 9. wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali wg ustawy o własności lokali;
 10. wydawanie pozwoleń i przyjmowanie  zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektów budowlanych;
 11. wydawanie i rejestrowanie dzienników budowy;
 12. ustalanie linii brzegowej;
 13. wydawanie pozwoleń wodno-prawnych oraz prowadzenie wszelkich spraw wynikających z prawa wodnego;
 14.  nakładanie obowiązku sporządzenia ekspertyz oraz sporządzenia i aktualizacji instrukcji gospodarowania wodą;
 15.  wydawanie nakazu usunięcia drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz terenów
  w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej;
 16. ustalanie szczegółowych zakresów i terminów utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 17. wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 18. wydawanie pozwoleń zintegrowanych;
 19. przechowywanie w rejestrze danych o rodzaju i ilości substancji zanieczyszczających;
 20. uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych
  i zagrożenia przemieszczaniem mas ziemnych;
 21. wydawanie decyzji określających o dopuszczalnym poziomie  hałasu;
 22. nakładanie  obowiązku  sporządzenia  i przedłożenia  przeglądu  ekologicznego;
 23. ustalanie zakresu i sposobu usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko;
 24. wydawanie decyzji nakładającej na prowadzącego instalację lub jej użytkownika pomiarów wielkości emisji w przypadku podejrzenia o przekroczenie standardów emisji;
 25. przygotowywanie programów  ochrony środowiska;
 26. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska, występowanie z wnioskami kontrolnymi do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
 27. udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym w ich działalności na rzecz  ochrony środowiska;
 28. wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego, rejestracja sprzętu pływającego  służącego  do połowu ryb;
 29. udzielanie pozwolenia na przegradzanie łożyska wody płynącej, niezaliczanej do wód śródlądowych;
 30. nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
 31. zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych,
  nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
 32. rozpatrywanie spraw związanych z wykonaniem obowiązków wynikających
  z ustawy o lasach;
 33. wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny;
 34. dokonywanie oceny udatności upraw leśnych założonych w ramach PROW oraz przekwalifikowywanie z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny;
 35. uznawanie lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru;
 36. przyznawanie dotacji  z budżetu Państwa na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesiania gruntów przeznaczonych do zalesiania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy;
 37. prowadzenie spraw z zakresu prawa łowieckiego;
 38. wydawanie pozwoleń na przetrzymywanie zwierzyny łownej i zezwoleń na  hodowlę
  lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców;
 39. wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny łownej;
 40. rozpatrywanie spraw  związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających
  z ustawy o ochronie przyrody;
 41. udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż o pow. do 2 ha i rocznym wydobyciu
  do 20.000 m3;
 42. zatwierdzanie projektów prac geologicznych;
 43. przyjmowanie dokumentacji geologicznych;
 44. nadzór i kontrola nad realizacją warunków koncesji i zatwierdzonych projektów prac geologicznych;
 45. powoływanie na wniosek zainteresowanych organów komisji urbanistyczno-architektonicznej przy sporządzaniu planu zagospodarowania  przestrzennego;
 46. wnoszenie uwag i zadań do projektu planu zagospodarowania przestrzennego należących
  do właściwości powiatu i innych organów;
 47. dokonywanie uzgodnień studium i planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz terenów zagrożonych usuwaniem się mas ziemnych, analiza i archiwizacja dokumentów planistycznych;
 48. uzgadnianie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu
  do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych;
 49. uzgadnianie  projektu decyzji o lokalizacji inwestycji w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
 50. gromadzenie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie informacji geologicznej;
 51. prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych;
 52. wyłączanie gruntów rolnych z produkcji;
 53. wydawanie decyzji o zakończeniu rekultywacji;
 54. wydawanie decyzji ustalającej osobę zobowiązaną do rekultywacji i ustalanie jej kierunku;
 55. prowadzenie spraw związanych z realizacją decyzji o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia;
 56. prowadzenie  publicznie dostępnych  wykazów  danych  o środowisku i jego ochronie;
 57. udostępnianie informacji o środowisku;
 58. wydawanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i o jego zamknięciu;
 59. wydawanie zezwoleń na prowadzenie punktu zbierania pojazdów;
 60. tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania;
 61. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych;
 62. wydawanie zezwoleń na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
 63. wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbierania lub transportu odpadów;
 64. zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów;
 65. wydawanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów;
 66. określanie dodatkowych obowiązków wytwórcy odpadów niebezpiecznych, niezbędnych do ochrony życia, zdrowia i ochrony środowiska;
 67. przyjmowanie zgłoszeń o instalacjach, z których emisja nie wymaga pozwolenia;
 68. dokonywanie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
 69. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Społecznej Straży Rybackiej;
 70. prowadzenie rejestru danych o posiadaczach odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów.
 

Co i jak załatwić

Opis procedur oraz wzory dokumentów znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook Youtube rss Biuletyn informacji publicznej
Profil zaufany
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.