Logo Google
A- A+

Wydział Finansowy

06.02.2013
Dodano przez: sputnik
Udostępnij
Polub
Wyślij za pomocą e-mail

Skarbnik Powiatu

Skarbnik Powiatu – Ewa Obara
Telefon: 68 383 0219
Pokój: 110
E-mail: e.obara@powiatkrosnienski.pl

Zadania wydziału

 1. przygotowanie projektu budżetu Powiatu zgodnie z procedurami i terminami przy współpracy
  z komórkami organizacyjnymi Starostwa;
 2. wykonywanie budżetu i sprawowanie nadzoru nad dysponentami środków finansowych;
 3. analizowanie stanu wykonania budżetu i wnioskowanie zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami finansowymi oraz podejmowanie działań zabezpieczających realizację budżetu zgodnie z przyjętymi kierunkami i ustawami;
 4. opracowywanie układu wykonawczego budżetu powiatu oraz przekazywanie informacji jednostkom i komórkom organizacyjnym;
 5. przekazywanie informacji o dokonanych zmianach w budżecie jednostkom i komórkom organizacyjnym;
 6. czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz zapewnienie odpowiedniej relacji między realizacją wydatków a zachowaniem rytmicznej realizacji budżetu;
 7. opracowywanie długookresowych prognoz źródeł dochodów i kierunków wydatków;
 8. nadzorowanie i kontrolowanie spraw związanych z przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
 9. analiza wykorzystania  przyznanych dotacji i subwencji;
 10. sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz z wykonania  budżetu Powiatu;
 11. prowadzenie ewidencji i rozliczeń dochodów Skarbu Państwa oraz Powiatu;
 12. windykacja należności Powiatu i Skarbu Państwa w ramach postępowania egzekucyjnego
  w administracji oraz w ramach sądowego postępowania  egzekucyjnego – sporządzanie i wysyłka wezwań do zapłaty not odsetkowych i potwierdzanie salda;
 13. naliczanie i ewidencjonowanie odsetek od nieterminowych płatności;
 14.  kontrola zaciągania zobowiązań angażujących środki Powiatu;
 15. zarządzanie długiem publicznym Powiatu i prowadzenie ewidencji zadłużenia Powiatu;
 16. określanie źródeł finansowania deficytu budżetowego;
 17. przedstawianie propozycji przeznaczania nadwyżek budżetowych;
 18. opracowywanie analiz i opinii dotyczących budżetu Powiatu w zakresie:
a) emisji papierów wartościowych,
b) zaciągania kredytów i pożyczek,
c) udzielania gwarancji i poręczeń;
 1. sprawdzanie zgodności realizacji umów i porozumień pod względem finansowym;
 2. sporządzanie określonej przepisami prawa sprawozdawczości budżetowej i pozabudżetowej Powiatu,
 3. współdziałanie z bankiem w zakresie bankowej obsługi Powiatu, nadzorowanie realizacji wykonywania umowy zawartej z bankiem obsługującym budżet Starostwa;
 4. prowadzenie ksiąg rachunkowych organu i sporządzanie sprawozdań finansowych;
 5. przyjmowanie bilansów jednostek i sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego;
 6. wystawianie faktur VAT, faktur VAT korygujących na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, decyzji itp.;
 7. prowadzenie rejestru sprzedaży VAT i sporządzanie deklaracji VAT;
 8. przekazywanie informacji o udzielonej pomocy publicznej na podstawie danych przekazanych
  od wydziałów i referatów;
 9. sporządzanie półrocznych informacji z przebiegu wykonania budżetu oraz sprawozdania rocznego
  z wykonania budżetu Powiatu;
 10. sporządzanie kwartalnych informacji o wykonywaniu budżetu Powiatu oraz ich publikacja w BIP;
 11. kontrola wydatkowania środków finansowych przyznanych z budżetu Powiatu w jednostkach organizacyjnych;
 12. koordynowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz
  o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu, poprzez pełnienie funkcji jednostki współpracującej
  z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów, a w szczególności opracowanie instrukcji postępowania w przypadkach wskazanych w ustawie;
 13. koordynacja i prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną dla przedsiębiorców, współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie udzielania tej pomocy.
 14. w zakresie Referatu Księgowości:
 1. sporządzanie planów finansowych dochodów i wydatków Starostwa,
 2. prowadzenie ksiąg rachunkowych Starostwa,
 3. klasyfikowanie dochodów i wydatków Starostwa i ich prawidłowe ujmowanie,
 4. sprawdzanie dokumentów złożonych do realizacji pod względem kompletności, formalno – rachunkowym, rzetelności, prawidłowości i przejrzystości,
 5. sprawdzanie, przed realizacją zgodności wydatków z zawartymi umowami lub porozumieniami,
 6. prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych na podstawie dokumentów źródłowych przekazanych przez komórki organizacyjne,
 7. bieżąca analiza wydatków i dochodów Starostwa,
 8. naliczanie i ewidencjonowanie odsetek od nieterminowych płatności,
 9. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej Starostwa,
 10. naliczanie amortyzacji i umorzenia środków trwałych,
 11. prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, przeprowadzanie inwentaryzacji Starostwa w zakresie uzgadniania sald i weryfikacji, opiniowanie protokolu rozliczenia inwentaryzacji oraz ujęcie w księgach rachunkowych wyników rozliczenia inwentaryzacji prowadzonej w formie spisu z natury,
 12. sporządzanie sprawozdań finansowych Starostwa,
 13. prowadzenie ewidencji księgowej wadiów,
 14. obsługa funduszu płac i wynagrodzeń, prowadzenie spraw płacowych i ubezpieczeniowych pracowników urzędu oraz osób wykonujących prace na podstawie umów cywilno – prawnych
  w tym:
 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie dokumentacji zasiłków płatnych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie wszystkich dokumentów rozliczeniowych wymaganych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku 
  od osób fizycznych, sporządzanie dokumentów PIT,
 • sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń i potrąceń z wynagrodzeń;
 • sporządzanie sprawozdań z funduszu płac;
 • naliczanie ryczałtów za korzystanie przez pracowników Starostwa z prywatnych samochodów do celów służbowych;
 • prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych oraz wydawanie zaświadczeń o zarobkach
  i zatrudnieniu;
 • prowadzenie obsługi kasowej Starostwa;
 • sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości i podatek rolny w zakresie mienia Powiatu;
 • dokonywanie wypłat diet radnych na podstawie list sporządzonych przez Wydział Organizacyjny;
 • kontrola dokumentów księgowych oraz  umów i porozumień pod względem formalno – rachunkowym oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa finansowego
  i obowiązującymi procedurami w zakresie obiegu i kontroli dokumentów księgowych;
 • prowadzenie obsługi księgowo – finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • pobieranie i ewidencjonowanie opłaty skarbowej oraz przekazywanie jej do gmin.
 
 
 

Co i jak załatwić

Opis procedur oraz wzory dokumentów znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook Youtube rss Biuletyn informacji publicznej
Profil zaufany
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.