Logo Google
A- A+

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami

06.02.2013
Dodano przez: sputnik
Udostępnij
Polub
Wyślij za pomocą e-mail

Kierownik Referatu Zasobu Geodezyjnego
Damian Kołakowski (Krosno Odrzańskie)
tel. 68 383 0286

 

Naczelnik – Geodeta Powiatowy
Roman Szymaniec
tel. 68 455 8291 (Delegatura w Gubinie)

 

 

Zadania wydziału:

 

 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów
  i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 3. zakładanie osnów szczegółowych;
 4. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map
  i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 5. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych:
 6. ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
 7. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 8. rejestru cen i wartości nieruchomości,
 9. szczegółowych osnów geodezyjnych,
 10. obiektów topograficznych,
 11. mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej.
 12. planowanie prac geodezyjno-kartograficznych;
 13. prowadzenie ochrony znaków punktów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 14. organizacja katastru we współpracy z wydziałami ksiąg wieczystych Sądów Rejonowych;
 15. prowadzenie baz danych krajowego systemu informacji o terenie, będącego częścią składową infrastruktury informacji przestrzennej;
 16. współpraca ze statystyką państwową  i dokonywanie analiz na potrzeby lokalne;
 17. współpraca z  organami podatkowymi w zakresie wymiany informacji technicznych;
 18. udzielanie wszelkich informacji podmiotom zewnętrznym w zakresie  sieci uzbrojenia  terenu;
 19. współpraca z nadzorem budowlanym w zakresie inwentaryzacji powykonawczej;
 20. prowadzenie spraw Zespołu ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowej;
 21. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz standardowych opracowań kartograficznych;
 22. wymiana danych zawartych w bazach między organami właściwymi
  do prowadzenia baz niezbędnych do wykonywania ustawowych zadań.
 23. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu, w szczególności:
  1. tworzenie i ewidencjonowanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
  2. zlecanie prac geodezyjnych i wycen nieruchomości,
  3. sporządzanie planu wykorzystania zasobów nieruchomości,
  4. zapewnienie zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  5. wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu,
  6. zbywanie i nabywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę, użyczenie, oddawanie w trwały zarząd nieruchomości, a także obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi,
  7. współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;
 24. aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości;
 25. prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości;
 26. zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności;
 27. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności;
 28. przyznawanie na własność działek rentowych i działek pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne Państwu w zamian za świadczenie emerytalno-rentowe;
 29. prowadzenie prac związanych z porządkowaniem i zakładaniem ksiąg wieczystych;
 30. ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu;
 31. wydawanie decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości przyjęte pod drogi powiatowe i gminne;
 32. prowadzenie postępowań scaleniowych i wymiennych;
 33. uzgadnianie projektowych inwestycji w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa;
 34. regulowanie stanów prawnych nieruchomości;
 35. wyrażanie zgody na czasowe zajęcie gruntów;
 36. współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych;
 37. wnioskowanie o przekazywanie gruntów Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, lasów państwowych;
 38. potwierdzanie trwałego zarządu jednostkom organizacyjnym do nieruchomości Skarbu Państwa pokrytych wodami płynącymi;
 39. planowanie i organizacja prac urządzeniowo-rolnych;
 40. przygotowanie opracowań tematycznych wynikających z analizy rynku nieruchomości;
 41. sporządzanie i przedkładanie Ministrowi Skarbu Państwa rocznej informacji o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego (powiatowego)

 

Co i jak załatwić

Opis procedur oraz wzory dokumentów znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Facebook Youtube rss Biuletyn informacji publicznej
Profil zaufany
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.