Logo Google
A- A+ Zmień kontrast

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami

print
Pobierz PDF
06.02.2013
Dodano przez: sputnik
Udostępnij
Polub
Wyślij za pomocą e-mail

Naczelnik Wydziału
Ryszard Kierzkowski
tel. 68 383 0222 (Krosno Odrzańskie)

Kierownik Referatu Zasobu Geodezyjnego
Damian Kołakowski (Krosno Odrzańskie)
tel. 68 383 0286

Geodeta Powiatowy
Roman Szymaniec
tel. 68 455 8291 (Delegatura w Gubinie)

 

 

Zadania wydziału:

 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów
  i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 3. zakładanie osnów szczegółowych;
 4. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map
  i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 5. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych:
 6. ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
 7. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 8. rejestru cen i wartości nieruchomości,
 9. szczegółowych osnów geodezyjnych,
 10. obiektów topograficznych,
 11. mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej.
 12. planowanie prac geodezyjno-kartograficznych;
 13. prowadzenie ochrony znaków punktów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 14. organizacja katastru we współpracy z wydziałami ksiąg wieczystych Sądów Rejonowych;
 15. prowadzenie baz danych krajowego systemu informacji o terenie, będącego częścią składową infrastruktury informacji przestrzennej;
 16. współpraca ze statystyką państwową  i dokonywanie analiz na potrzeby lokalne;
 17. współpraca z  organami podatkowymi w zakresie wymiany informacji technicznych;
 18. udzielanie wszelkich informacji podmiotom zewnętrznym w zakresie  sieci uzbrojenia  terenu;
 19. współpraca z nadzorem budowlanym w zakresie inwentaryzacji powykonawczej;
 20. prowadzenie spraw Zespołu ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowej;
 21. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz standardowych opracowań kartograficznych;
 22. wymiana danych zawartych w bazach między organami właściwymi
  do prowadzenia baz niezbędnych do wykonywania ustawowych zadań.
 23. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu, w szczególności:
  1. tworzenie i ewidencjonowanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
  2. zlecanie prac geodezyjnych i wycen nieruchomości,
  3. sporządzanie planu wykorzystania zasobów nieruchomości,
  4. zapewnienie zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  5. wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu,
  6. zbywanie i nabywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę, użyczenie, oddawanie w trwały zarząd nieruchomości, a także obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi,
  7. współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;
 24. aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości;
 25. prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości;
 26. zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności;
 27. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności;
 28. przyznawanie na własność działek rentowych i działek pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne Państwu w zamian za świadczenie emerytalno-rentowe;
 29. prowadzenie prac związanych z porządkowaniem i zakładaniem ksiąg wieczystych;
 30. ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu;
 31. wydawanie decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości przyjęte pod drogi powiatowe i gminne;
 32. prowadzenie postępowań scaleniowych i wymiennych;
 33. uzgadnianie projektowych inwestycji w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa;
 34. regulowanie stanów prawnych nieruchomości;
 35. wyrażanie zgody na czasowe zajęcie gruntów;
 36. współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych;
 37. wnioskowanie o przekazywanie gruntów Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, lasów państwowych;
 38. potwierdzanie trwałego zarządu jednostkom organizacyjnym do nieruchomości Skarbu Państwa pokrytych wodami płynącymi;
 39. planowanie i organizacja prac urządzeniowo-rolnych;
 40. przygotowanie opracowań tematycznych wynikających z analizy rynku nieruchomości;
 41. sporządzanie i przedkładanie Ministrowi Skarbu Państwa rocznej informacji o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego (powiatowego)

 

Co i jak załatwić

Opis procedur oraz wzory dokumentów znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

print

Facebook Youtube rss Biuletyn informacji publicznej
Profil zaufany
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.
Ok