Logo Google
A- A+

Wydział Inwestycji i Rozwoju

06.02.2013
Dodano przez: sputnik
Udostępnij
Polub
Wyślij za pomocą e-mail

Naczelnik wydziału

Naczelnika wydziału: Magda Tarłowska
Telefon: 68 383 0249
Pokój: 105
E-mail: m.tarlowska@powiatkrosnienski.pl
 

Zadania wydziału

1) opracowywanie planów inwestycyjnych, w tym:
a) przygotowywanie materiałów do projektu budżetu w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych,
b) opracowywanie kart zadań inwestycyjnych do projektu budżetu,
c) przyjmowanie, analizowanie i opiniowanie wniosków dotyczących remontów i inwestycji w jednostkach organizacyjnych;
2) prowadzenie spraw z zakresu opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz na wykonawstwo robót budowlanych;
3) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji powiatowych, w tym:
a) przygotowywanie umów dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych z uwzględnieniem szczegółowej analizy dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
b) przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń na budowę,
c) zapewnienie nadzoru inwestycyjnego,
d) przekazywanie placu budowy dla wykonawców robót inwestycyjnych lub remontowych,
e) koordynacja wykonawstwa robót w zakresie ich zgodności z harmonogramem finansowo – rzeczowym,
f) zgłaszanie, zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych i remontowych właściwym organom,
g) nadzór w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań inwestycyjnych lub remontowych,
h) organizowanie i uczestnictwo w odbiorach oddawanych do użytku obiektów budowlanych zrealizowanych w procesie inwestycyjnym oraz robót remontowych,
i) przeglądy gwarancyjne, rozliczanie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy;
4) opracowywanie sprawozdań i analiz z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego;
5) rozliczanie kosztów realizowanych zadań obejmujących:
a) zadania inwestycyjne i remontowe realizowane z własnych środków finansowych,
b) zadania inwestycyjne i remontowe realizowane jako zadania wspólne z innymi podmiotami,
c) przekazywanie na majątek użytkownika zrealizowanego zadania;
6) sprawozdawczość i rozliczanie środków pomocowych otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych;
7) przygotowywanie materiałów dotyczących realizowanych procesów inwestycyjnych i remontowych na potrzeby organów samorządu oraz udział w posiedzeniach komisji Rady Powiatu poświęconych zadaniom inwestycyjno – remontowym;
8) nadzór nad realizacją zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych;
9) realizacja zadań z zakresu integracji europejskiej, w tym:
a) realizacja działań informacyjnych kierowanych do społeczności lokalnych,
b) identyfikowanie problemów dotyczących lokalnych społeczności,
c) organizowanie szkoleń o tematyce dotyczącej Unii Europejskiej;
10) inicjowanie i koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy europejskich;
11) opracowywanie wniosków w celu pozyskiwania funduszy ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł na realizację projektów społecznych i inwestycyjnych;
12) dokonywanie analiz potrzeb Powiatu z punktu widzenia możliwości ich sfinansowania
ze środków europejskich i innych programów;
13) stały monitoring funduszy unijnych i pozabudżetowych;
14) tworzenie bazy danych dotyczącej rodzaju programów, ich kryteriów i procedur w zakresie możliwości wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych Powiatu środkami zewnętrznymi, poszukiwanie źródeł finansowania projektów;
15) współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi w zakresie koordynacji prac związanych z przygotowywaniem projektów wniosków współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i funduszy unijnych;
16) współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami w realizacji wspólnych projektów;
17) inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z powiatami, gminami i innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi z krajów Unii Europejskiej w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć społecznych i inwestycyjnych;
18) organizowanie szkoleń skierowanych do podmiotów zewnętrznych jak pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich;
19) inicjowanie i koordynacja opracowywania założeń i projektów programów społeczno – gospodarczych, w tym m.in.: Programu Rozwoju Powiatu, programów rozwoju lokalnego;
20) kreowanie inicjatyw gospodarczych i rozwoju gospodarczego;
21) przygotowywanie informacji, prezentacji multimedialnych i wystąpień dotyczących działań Zarządu Powiatu we współpracy z Sekretarzem;
22) opracowywanie raportu o stanie Powiatu na podstawie zebranych informacji z komórek i jednostek organizacyjnych we współpracy z Sekretarzem;
23) realizacja zadań w zakresie promocji Powiatu, w szczególności :
a) opracowywanie informacji o sytuacji społeczno – gospodarczej Powiatu,
b) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć promocyjnych Powiatu oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi podmiotami,
c) uczestnictwo w zagranicznych i krajowych imprezach wystawienniczych, targowych
i misjach gospodarczych,
d) inicjowanie i koordynacja działalności w zakresie publikacji i wydawnictw promocyjnych,
e) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz z wydawnictwami lokalnymi
w zakresie rozwoju i promocji Powiatu,
f) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z mediami i obsługi prasowej;
g) organizacja spotkań i uroczystości o charakterze powiatowym,
h) prowadzenie działalności informacyjnej, doradczej i szkoleniowej oraz doskonalenie systemu informacji gospodarczej,
i) dokumentowanie wydarzeń,
j) opracowywanie i wydawanie własnych materiałów promocyjnych i informacyjnych: folderów, informatorów, raportów, biuletynów, itp. ,
k) prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej Powiatu,
l) upowszechnianie informacji o zrealizowanych projektach w mediach, internecie, prasie,
m) promocja gospodarcza i współpraca z sektorem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
n) przygotowywanie ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie możliwości inwestowania na terenie Powiatu oraz promowanie ich w kraju i za granicą;
24) prowadzenie spraw związanych z przystąpieniem Powiatu do stowarzyszeń, związków
i porozumień powiatów oraz spraw związanych z przystąpieniem do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych, narodowych i regionalnych oraz wystąpieniem z ich struktur;
25) prowadzenie spraw z zakresu współpracy zagranicznej;
26) prowadzenie spraw z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystki, w tym:
a) tworzenie powiatowej bazy dla rozwoju sportu, turystyki i rekreacji,
b) inicjowanie i współorganizowanie działań w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i turystyki,
c) zapewnienie rozwoju i wsparcie twórczości artystycznej młodzieży i dorosłych, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego, w tym współdziałanie w organizacji świątecznych imprez i uroczystości,
d) opracowanie i realizacja powiatowych kalendarzy: imprez kulturalnych, imprez sportowych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych oraz nadzór nad ich realizacją,
e) organizacja międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego,
f) wspieranie i promowanie kultury fizycznej, rekreacji na terenie Powiatu,
g) sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań w zakresie kultury, kultury fizycznej
i turystyki o charakterze ponadgminnym, zlecanych na zewnątrz,
h) realizacja zadań z zakresu opieki nad zabytkami i ochrony dóbr kultury, w tym ustanawianie społecznych opiekunów zabytków na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
i) opracowywanie zasad przyznawania dotacji z budżetu Powiatu na prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru i realizacja zadań w tym zakresie,
j) współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie remontów i modernizacji obiektów zabytkowych;
k) prowadzenia spraw z zakresu tworzenia, likwidacji, reorganizacji i przekształceń instytucji kultury i jednostek organizacyjnych działających w obszarze turystyki i kultury fizycznej,
l) prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych działających w ramach jednej dyscypliny lub dziedziny sportu mających siedzibę na terenie Powiatu,
m) prowadzenie własnych instytucji kultury w tym biblioteki powiatowej;
27) prowadzenie spraw z zakresu przyznawania stypendiów, nagród sportowych i kulturalnych;
28) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ze szczególnym uwzględnieniem zlecania i wspierania zadań publicznych, w tym prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji dla organizacji pożytku publicznego;
29) przygotowywanie i realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
30) obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego;
31) poszukiwanie partnerów do realizacji projektów społecznych mających na celu w szczególności pobudzenie aktywności społecznej i gospodarczej;
32) gromadzenie i przechowywanie aktualnych statutów, regulaminów i innej dokumentacji organizacyjnej dotyczącej jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez wydział;

33) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, w tym m.in. poprzez nadzór nad wprowadzeniem przez kierowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych systemu kontroli zarządczej.

 
 
Facebook Youtube rss Biuletyn informacji publicznej
Profil zaufany
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.