Logo Google
A- A+

Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

06.02.2013
Dodano przez: sputnik
Udostępnij
Polub
Wyślij za pomocą e-mail

Naczelnik wydziału

Naczelnik: Mieczysław Łukasiewicz
Telefon: 68 383 0255
Pokój: 011
E-mail: m.lukasiewicz@powiatkrosnienski.pl
 

Podstawowe zadania wydziału

 1. zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych;
 2. opiniowanie organizacji ruchu w przypadku skrzyżowania z drogami wyższej kategorii;
 3. przygotowywanie oraz wydawanie decyzji o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny;
 4. opiniowanie projektów likwidacji linii kolejowych lub ich części;
 5. opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy;
 6. wydawanie decyzji dot. usunięcia drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów
  i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne;
 7. wydawanie zezwoleń na imprezy na drogach powiatowych i gminnych;
 8. uzgadnianie organizacji imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 9. współpraca z organami Policji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 10. kontrola w zakresie wprowadzenia organizacji ruchu na drogach gminnych
  i powiatowych;
 11. prowadzenie rejestru zatwierdzonych projektów organizacji ruchu;
 12. wydawanie oraz cofanie licencji na krajowy transport drogowy rzeczy, osób wraz z wypisami;
 13. wydawanie oraz cofanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika
  w zakresie przewozu rzeczy i osób wraz z wypisami;
 14. wydawanie zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne wraz z wypisami i prowadzenie, w tym zakresie rejestru;
 15. wydawanie oraz cofanie zezwoleń na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym wraz z wypisami;
 16. wydawanie oraz cofanie zezwoleń na regularne przewozy specjalne w krajowym transporcie drogowym;
 17. wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych za opłatą;
 18. prowadzenie analizy przewozów regularnych;
 19. uzgadnianie rozkładów jazdy obowiązujących na terenie powiatu;
 20. kontrola w zakresie transportu drogowego prowadzonego na terenie powiatu;
 21. prowadzenie rejestru wydanych licencji wraz z wypisami w krajowym transporcie drogowym rzeczy i osób;
 22. naliczanie opłat za licencje, zaświadczenia, zezwolenia wraz z ich wypisami;
 23. wydawanie oraz cofanie licencji na krajowy transport drogowy osób wraz z wpisami;
 24. wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie licencji krajowej w zakresie przewozu rzeczy lub osób oraz zabezpieczenia;
 25. wydawanie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
 26. sporządzanie sprawozdań dot. ilości wydanych dokumentów w zakresie transportu drogowego;
 27. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem;
 28. wydawanie międzynarodowego prawa jazdy;
 29. wydawanie wtórnika prawa jazdy z powodu utraty lub zniszczenia dokumentu;
 30. przyjmowanie zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy oraz zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w dokumencie;
 31. przekazywanie akt kierowców do innych urzędów na żądanie;
 32. wydawanie dokumentów po niezdanym egzaminie na prawo jazdy;
 33. wydawanie na wniosek zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach;
 34. udostępnianie informacji o kierowcach z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych;
 35. informowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji o wydaniu decyzji o zatrzymaniu i cofnięciu uprawnienia do kierowania oraz przekazywanie informacji o zwrocie prawa jazdy i przywróceniu uprawnień;
 36. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie rejestracji pojazdów
  i wydawania uprawnień;
 37. prowadzenie ewidencji kierowców posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami z terenu Powiatu;
 38. prowadzenie ewidencji osób, które w przeciągu roku od dnia zarejestrowania
  w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, nie zdały egzaminu na prawo jazdy;
 39. wydawanie decyzji o skierowaniu osoby posiadającej uprawnienie do kierowania pojazdami
  na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
 40. wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne;
 41. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy;
 42. wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym lub tramwajem
  ze względu na orzeczony zakaz sądowy;
 43. wydawanie decyzji o zatrzymaniu uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym lub tramwajem
  ze względu na niepoddanie się badaniu lekarskiemu lub psychologicznemu;
 44. wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym lub tramwajem
  ze względu na przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
 45. zwrot zatrzymanego prawa jazdy;
 46. wydawanie decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz tramwajem;
 47. sporządzanie miesięcznego sprawozdania z opłat ewidencyjnych;
 48. naliczanie opłat za wydanie prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, zezwolenia
  na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz za wydanie zaświadczenia;
 49. dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej lub szkolenia okresowego;
 50. wydawanie zezwoleń w drodze decyzji administracyjnej na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;
 51. wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie;
 52. sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
 53. dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
  na wniosek przedsiębiorcy;
 54. wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
 55. przeprowadzanie kontroli w stacji kontroli pojazdów oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych;
 56. wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów;
 57. skreślenie przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów z rejestru działalności regulowanej;
 58. wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych i prowadzenie ewidencji diagnostów;
 59. cofanie diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych oraz skreślanie z ewidencji;
 60. dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;
 61. wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;
 62. sprawowanie nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców oraz prowadzenie kontroli ośrodków szkolenia kierowców;
 63. wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców;
 64. skreślanie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej prowadzących ośrodki szkolenia kandydatów na kierowców;
 65. dokonywanie wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy
 66. wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy;
 67. skreślanie instruktora nauki jazdy z ewidencji;
 68. naliczanie opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisie/zmianie wpisu do ewidencji ośrodków szkolenia kierowców oraz za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy;
 69. prowadzenie ewidencji rozpoczętych i zakończonych kursów w zakresie prawa jazdy;
 70. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli w ośrodkach szkolenia kierowców w zakresie dokumentacji, infrastruktury, prowadzonych zajęć teoretycznych i praktycznych, oraz egzaminów wewnętrznych;
 71. przyjmowanie dokumentów zawierających informację o przeprowadzonych kursach przez ośrodki szkolenia kierowców w danym roku;
 72. wydawanie przedsiębiorcom prowadzącym ośrodek szkolenia kierowców za opłatą poświadczeń potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań w zakresie warunków lokalowych, placu manewrowego, pojazdów, środków dydaktycznych oraz wykwalifikowanego personelu;
 73. przyjmowanie corocznie zaświadczeń o odbyciu warsztatów doskonalenia zawodowego przez instruktorów nauki jazdy;
 74. sporządzanie analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności w danym ośrodku oraz podawanie wyników do publicznej wiadomości;
 75. wydawanie zaleceń pokontrolnych po przeprowadzeniu kontroli w ośrodkach szkolenia kierowców;
 76. sporządzanie sprawozdania do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z realizacji przez starostów zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami (w zakresie ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów nauki jazdy oraz praw jazdy);
 77. dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu i nalepek kontrolnych;
 78. dokonywanie czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych;
 79. wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym odpowiednich zastrzeżeń, jeżeli używanie pojazdu uzależnione jest od szczególnych warunków uzależnionych przepisami;
 80. dokonywanie odpowiednich wpisów w karcie pojazdu;
 81. wyrejestrowywanie pojazdów;
 82. wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu;
 83. wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty lub zniszczenia w stopniu powodującym jego nieczytelność;
 84. wydawanie nowego dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym w przypadku kradzieży, zagubienia lub zniszczenia tablic rejestracyjnych;
 85. dokonywanie w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego
  na pojeździe;
 86. wykreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego na pojeździe;
 87. wydawanie decyzji na nabicie tabliczki znamionowej;
 88. wydawanie decyzji na nabicie cech identyfikacyjnych (nadwozia, podwozia lub ramy);
 89. wydawanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez Policję, Inspekcję Transportu Drogowego lub inne uprawnione organy;
 90. wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych;
 91. wydawanie zaświadczeń w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu potwierdzających dane zawarte w zagubionym dokumencie;
 92. wydawanie wtórników nalepek kontrolnych;
 93. wydawanie decyzji uchylających rejestrację pojazdów;
 94. ujmowanie w ewidencji zastrzeżeń komorniczych dotyczących zbycia pojazdu;
 95. zamawianie tablic rejestracyjnych i ich wtórników;
 96. sprawdzanie posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów;
 97. informowanie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w przypadku braku obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu;
 98. wydawanie skierowań na dodatkowe badania techniczne pojazdów;
 99. wydawanie indywidualnych tablic rejestracyjnych pojazdu;
 100. naliczanie opłat za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, tablice rejestracyjne, karty pojazdu, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne;
 101. przyznawanie numerów rejestracyjnych zawierających wyróżnik powiatu na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania organom Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Straży Granicznej;
 102. przyjmowanie zgłoszeń sprzedaży pojazdów;
 103. składanie zamówień do Instytutu Transportu Samochodowego  odnośnie homologacji;
 104. potwierdzanie zbycia pojazdów do innego powiatu;
 105. prowadzenie ewidencji usuniętych z drogi i przechowywanych pojazdów;
 106. przyjmowanie zawiadomień o nieodebraniu pojazdu w wyznaczonym terminie;
 107. ustalanie właścicieli usuniętych pojazdów;
 108. wzywanie właściciela do odbioru pojazdu;
 109. występowanie do Sądu o orzeczenie przepadku usuniętego pojazdu na rzecz powiatu;
 110. naliczenie opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu dla odbierającego pojazd według stawek określonych przez  Radę Powiatu;
 111.  wykonywanie orzeczenia Sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu;
 112. prowadzenie czynności związanych z oszacowaniem wartości, ubezpieczeniem, kasacją oraz wyrejestrowaniem pojazdu;
 113. wydanie decyzji naliczającej koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, sprzedażą lub kasacją usuniętego pojazdu;
 114. prowadzenie czynności związanych z wyłonieniem jednostek do usuwania
  i przechowywania pojazdów oraz stacji demontażu pojazdów;
 115. przygotowywanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat
  za usuniecie i przechowywanie pojazdów na kolejny rok.
 

Co i jak załatwić

Opis procedur oraz wzory dokumentów znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook Youtube rss Biuletyn informacji publicznej
Profil zaufany
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Wiecej o ciasteczkach.